Disclaimer

Deze site wordt u aangeboden door DSD Betaprocess

Op de inhoud van deze site (teksten, beelden, geluiden, videofragmenten en programmatuur) rust copyright.

Het is bezoekers niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DSD Betaprocess.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, kunnen wij volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen.

Helaas kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

DSD Betaprocess kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze website, noch met de (tijdelijke) onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. We kunnen evenmin aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die het gevolg is of kan zijn van het gebruik van informatie die via deze website werd verkregen. De informatie, adviezen, prognoses en resultaten vermeld op deze site zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Gezien de grote verscheidenheid aan praktische omstandigheden kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de verkregen resultaten. Wij staan echter graag voor u klaar met aanvullende informatie of advies. Wij adviseren u vroegtijdig met ons in contact te treden ten aanzien van bijvoorbeeld de mogelijkheden tot een op uw specifieke situatie afgestemde analyse, aanbieding of pilot.

DSD Betaprocess is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Informatie, afbeeldingen en documenten die u ons (per e-mail of elektronisch contactformulier) toestuurt, worden geacht niet-confidentieel te zijn en mogen vrijelijk en zonder uw toestemming door ons worden gebruikt of gereproduceerd. Alle gegevens die u ons stuurt dienen correct en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.